Nieuwe versie Servicedocument hoger onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe versie van het Servicedocument hoger onderwijs gepubliceerd. In het servicedocument wordt bevestigd dat universiteiten per 26 april meer fysiek onderwijs mogen aanbieden.

Onderdeel van het besluit hiertoe, is dat preventieve zelftesten beschikbaar komen voor studenten en medewerkers. Binnenkort wordt er meer duidelijk over de manier waarop studenten en medewerkers toegang krijgen tot deze zelftesten.

Het Servicedocument bevat ook nieuwe afspraken over de toelating van studenten voor het komende collegejaar. Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat mogelijk voor een deel van de derdejaarsstudenten en schakelstudenten een knelpunt bij de afronding van de bachelor. Daardoor zouden ze niet kunnen doorstromen naar een masteropleiding. Vanwege deze bijzondere omstandigheden krijgen masteropleidingen ook komend studiejaar de mogelijkheid om studenten toe te laten tot de master, ook als ze hun bacheloropleiding of schakeljaar nog niet volledig hebben afgerond.

Omdat de aansluitingen tussen de bachelor en master talrijk en divers zijn, maakt iedere opleiding een eigen afweging over de voorwaardelijke toelating. Masteropleidingen communiceren uiterlijk 15 mei 2021 aan aspirant-masterstudenten over de voorwaarden voor de instroom bij de opleiding in het studiejaar 2021-2022. Ook voor hbo-studenten die aan een wo-bachelor willen beginnen en hun hbo-propedeuse nog niet hebben gehaald, kunnen universiteiten een uitzondering maken en ze voorwaardelijk toelaten. 

Verder is in het nieuwe servicedocument afgesproken dat numerus fixus-opleidingen meer plaatsingsbewijzen mogen uitdelen dan de beschikbare capaciteit toelaat. De verwachting is dat door de corona, het aantal (internationale) studenten dat zich aanmeldt, maar uiteindelijk niet start met de opleiding, groter kan zijn dan normaal. Het is zonde als hierdoor schaarse en gewilde studieplekken onbenut zouden blijven.

Tot slot staat in het servicedocument dat opleidingen met een oorspronkelijke inleverdatum van 1 mei 2021, 1 november 2021, 1 mei 2022 en 1 november 2022 de mogelijkheid krijgen om uitstel aan te vragen voor inleveren van het visitatierapport bij de NVAO van maximaal een jaar.

Servicedocument OCW